nr. 15: Om Erna og Lucifer

Kva bodskap har eigentleg demonstrantane mot smitteverntiltak i Oslo? Her er noko av det som vart sagt under markeringa 15. mai.

Roger Hegerland vert omtalt som “verdenslærar”, astrolog og forfattar då han vert presentert for publikum på ein demonstrasjon mot smitteverntiltak framfor Stortinget. Det er 15. mai 2021, og han er dagens fyrste appellant.

«Tusen takk, alle saman», seier han, «som de alle veit handlar dette om kjærleik».

Kven er Roger Hegerland? I 2006 vart han intervjua av mannebladet Alle menn, der han påstod at han var reinkarnasjonen av Jesus, og at det at Bondevik ikkje hadde ville snakka med han, hadde hatt ulykksalige konsekvensar:

– Indre valg gir umiddelbart respons i det ytre. Hvis det smeller, så ligger skylda hos nasjonens ledelse, mener Hegerland og poengterer at alt skjer i Guds bilde.

Roger spiser litt av den grillede kyllingen, før han fortsetter: – I 1999 avfeide Bondevik min henvendelse om kontakt. Umiddelbart etter dette avslaget skjer responsen. I dette tilfellet Sleipner-ulykken. Som landets leder er han den ansvarlige.

I mars 2021 vart han intervjua av lokalavisa Røyken og Hurums avis, der han mellom anna omtalte vaksinene mot koronaviruset som “en krig mot vårt fantastiske immunforsvar”. Hegerland har vore ein stadig tilbakevendane appellant på demonstrasjonane mot smitteverntiltak. Denne gongen snakkar han om dei «giftige» vaksinene, før han spør kor opposisjonen er. Så presenterer han idéar han ikkje presenterte i lokalavisa.

«Dette er komplett galskap, og det er innført bak ryggen på veljarane. Det var ikkje sagt noko førre stortingsval, eller kommuneval, om det Erna har gjort mot oss. Kva gjer me med Erna?».

«Fjern a´», roper publikum.

«Fjern Erna, og me kan ikkje driva Stortinget med eit partidiktatur pro-EU når 70 prosent av det norske folk er imot EU, me må rydda opp, me må ta oppvasken, klinkande klårt».

Litt seinare spør han kven som står bak det heile: «Kven i all verda er det? Det er dei sterkaste kreftene i verda. Det er New World Order. Det er Davos. Det er Great Reset. Det er den gjengen de ser no. Det er dei som styre verdar». Etterkvart dreg han også inn Djevelen: «Høyrer du stadig Bill Gates og Erna snakka om noko som heiter Lucifer, veit de kva det tyder? Det tyder Djevelen! Det tyder Vondskapen, og når ein stapper 270 ting inn i kroppen så handlar dette om djevelskap inn i friske menneske, og diablo, Djevelen, dersom det er Djevelen dei skal dyrka, så skal me fanken meg få dei fram frå kotta sine, for dette finn me oss fanken ikkje i». Så går han vidare i eit åtak på stortingsgarasjen, Olemic Thommesen og frimurarlosjen.

«Kvifor er den koplinga der, kva slags skjult makt er det frimurarane har i heile verda, få dette belyst, for dei hyller Lucifer, dei hyller Satan, få det fram i lyset, for kven er det som styrer? Alle artistane som sluttar å syngja, kven er det som styrer alle dei opposisjonelle som skulle ha vore her no, som betaler Kurt Nilsen for å halda kjeft når han skulle stått her og fått hundretusenvis til Oslo, kvifor? Dette er regissert, lenge planlagt, med psykologar, i salsopplegg, full pakke, finn me oss i det?»

«Nei», roper folk i publikum. Og slik stadfester dei det kanskje: Hegerland er ikkje åleine i si tru på at Erna Solberg er ein del av ei slags satanisk elite, ikkje åleine om å blanda ganske merkelege førestillingar om koronavaksiner saman med idear om New World Order, eit omgrep frå amerikansk konspirasjonskultur, eit omgrep som skildrar ei komande, diktatorisk verdsregjering.

Hegerland roar ned det frenetiske tempoet han har halde, og går vidare til å snakka om Gud, og om fullkomen kjærleik. Så reklamerer han for eit gratis kurs. Så forlanger han eit møte med statsministeren. Det er ikkje fyrste gong han forlanger det.

Etter eit musikalsk avbrekk; opera, faktisk; er det neste appellant sin tur. Ho heiter Ragna Heffermehl. Heffermehl arbeider som saksbehandlar i Norges Miljøvernforbund, organisasjonen Kurt Oddekalv grunnla, då med fokus på 5G og smartmålarar. Ho har også sin eigen YouTube-kanal, der ho mellom anna hevdar at utrullinga av 5G-nettet er «eit eksperiment på folkehelsa». Attende i mars vart ho intervjua i NRK.

«Myndigheiter og media bør ta stor sjølvkritikk for at dei berre høyrer på ei lita gruppe ekspertar, som forklarar folk at det ikkje finst forskning som viser at denne strålinga er helseskadeleg. Det er ei løgn», sa ho då.

Appellen hennar startar med at det i Noreg ser ut til å vera «totalt akseptabelt å mobba andre for deira meiningar». «Media gjer det heile tida», seier ho, og fortel at det er diskriminerande når koronaskeptikarar vert kalla eller samanlikna med høgreekstremistar eller nynazistar.

Blant publikum til demonstrasjonen er det også denne gongen representantar for ulike ytre høgre-miljø, miljø prega av både antisemittisme, rasisme og antimuslimske idéar. Men eit poeng må ein gje Heffermehl: mobiliseringa til desse demonstrasjonane har ikkje fyrst og fremst vore blant ytre høgre, men snarare i ulike alternative miljø. Menneske av ulik kulturell bakgrunn deltek. Konspirasjonsteoriar står sentralt, høgreekstremistar har derimot vore å finna blant publikum.

«Bodskapen frå media er tydeleg», seier Heffermehl. «Våg aldri å kritisera myndigheitene, våg aldri å uttrykka skepsis, våg aldri å verta ein konspirasjonsteoretikar, for du vil verta mobba for det. Dette er ikkje eit inkluderande samfunn. Skal me endra på det?»

«Ja», vert det ropt frå publikum.

«Og me endrar på det ved å la lyset vårt skinna, ved å snakka vår sanning, ved å snakka ut, sjølv om det er utfordrande.»

Kva er så Heffermehl si sanning? I appellen fortel ho mellom anna at media er «dirigenten som styrer musikken me alle dansar etter», slik at me blir «tankepoliti for kvarandre», slik at me driv «politisk korrekt rollespel» og aldri tør å snakka ut. Men Heffermehl snakkar ut: «Verdas leiarar er anten totalt inkompetente eller totalt vondskapsfulle, og i alle tilfelle så vil me ikkje ha dei», seier ho.

Ho fortel også om Great Reset, ein plan frå World Economic Forum som i følgje henne skal halda 99 prosent av befolkninga under kontroll, medan liva me hadde gradvis vert tekne frå oss. Det er ein plan «vil gjera oss alle til digitale slavar», seier ho. «Sjølvsagt vert det kalla ein konspirasjonteori, men det er offisiell informasjon frå World Economic Forum».

Konspirasjonsteoriar startar gjerne – for å låna journalisten Chip Berlet og historikaren Matthew Lyons si framstilling frå attende i år 2000 – med ei kime av sanning, før dei vert omdanna via ville overdrivingar og filtrert gjennom eksisterande myter og fordomar. Heffermehl si omtale av Great Reset er eit godt døme. Omgrepet har faktisk vorte nytta i samband med World Economic Forum-møter, men dreier seg der om ofte heller vage visjonar om korleis ein skal møta koronakrisa på ein måte som skaper ei betre verd, gjennom grøn vekst, gjennom smartare vekst, og gjennom meir rettvis vekst. Idéen om Great Reset som eit farleg komplott, som ei rute til eit totalitært, verdsomspennande regime, har derimot vakse fram i amerikansk konspirasjonskultur, som eit nytt lag med måling på kjende teoriar om New World Order.

Etter eit innlegg frå foreninga Fritt Vaksinevalg, slepp Gjermund Kvamme til på talarstolen. Pinsepredikanten Kvamme, som tidlegare har vore sterkt engasjert i aktivisme retta mot det norske barnevernet, er også ein gjengangar på demonstrasjonane mot smitteverntiltak. Han har tidlegare gjeve uttrykk for at pandemien er førehandsplanlagt, og ser på seg sjølv som ein slags motstandsmann i kampen mot «koronafascisme».

«Det er ei snau veke sidan me feira frigjeringsdagen etter 2. verdskrigen», seier han, «og det skjer altså for andre gong at me no, på litt over eit år, har måtta feira den dagen med ei forståing av me igjen kjemper mot dei same kreftene. For det me høyrer om her, det er fascisme».

Den «nasjonalsosialistiske fascismen» og «covid-19-fascismen» har mykje til felles, meiner Kvamme. Dei er båe «kriminelle, totalitære ideologiar som med kollektiv frykt og hets av grupper forsøker å tvinga folk inn i slaveri og til å godta deira verdsherredøme». Kvamme bruker elles mykje tid på å argumentera for at det som er i ferd med å skje er eit folkemord.

Det handlar om «langt meir enn dårleg pandemihandtering», seier han. «Det er veldig viktig å vera klår over det, det er ikkje snakk om at det berre er elendig handverk frå Erna og Bent g gjengen». Han seier at det er ein kamp for liva våre, for born og barnebarn og for retten til å leva opp med «gode minner utan diktatur». Og dessutan er det ein kamp «mot ein lenge planlagt reset og innføring av totalitær verdsorden», ein kamp mot fascismen og mot vondskap frå øverste hylle. «Difor ligg også Lucifer til og med i patenten til denne genvaksina», seier Kvamme. «Det er heilt … dei legg det opent opp i dagen, men det er så opent at folk ikkje skjøner det».

Femtemann ut er Heiko Santelmann, ein tyskfødd lege som ofte har hatt alternative idéar rundt helse og medisinsk behandling, og elles også har vakt ei viss merksemd gjennom si interesse for kornsirklar. «Eg er eit fritt menneske etter at eg sa opp slavekontrakta mine foreldre vart lurt til å signera, noko som vert kalla fødselsattest», startar han. «Eg er utdanna lege for naturmedisin i Tyskland, og er altså ein kvakksalvar og ein konspirasjonsrealist.»

Publikum ler.

Santelmann fortel at han kom til Noreg i 1981, som politisk flyktning, fordi han som pasifist ikkje fekk lov til å avtena sivilteneste. «Eg var også imot dødsstraff den gongen», seier han, «men no er eg meir i tvil etter at den korrupte gjengen av politikarar og helsemyndigheiter konspirerer med kriminelle krefter i farmaindustrien om å spreia sine biovåpen til mine fem barnebarn. Tigeren i meg har vakna.»

I publikum er også Svein Østvik, kjend som charter-Svein, TV-kjendisen som vakte merksemd då han brente eit munnbind under ein tidlegare demonstrasjon, og som seinare både har delteke i NRK-programmet Debatten og vorte intervjua av ei rekkje media om sitt syn på smitteverntiltaka.

Han er ikkje ein av dei planlagte appellantane, men mot slutten av arrangement kjem han likevel opp til mikrofonen. «Det var berre Roger som sa at du må koma deg opp å seia noko», fortel han, ein referanse til Hegerland. Han skryt av ei tilsvarande markering 1. mai, og seier at den var noko av det største han har vore med på. Så rosar han dei som har møtt opp, og dei som også har skrive til han etter at han brant munnbindet: «De har vore heilt utrulege», seier han. «Eg har fått så mange kule folk inn i livet mitt at de aner ikkje. Det er så mykje kulare å vera saman med folk om lever frå hjarta, som vil det beste for oss».

«Me har vel skjøna no, at no må me vekkja fleire, me må gjera det med hjartene våre, vi må gjera det med stolheit, me må ikkje få aversjonen til å få oss til å sjå ned, me skal …». Charter-Svein har vifta med armane, og innser brått at han står med høgrehanda heva, med flat hand, som i ei nazihelsing. At det ikkje er tilsikta er openbert. «Oi, unnskyld, det var ikkje meininga», seier han, trekkjer handa ned og ler godt. «Me skal sjå opp og vera stolte, for det er me som sit på sanninga, så lat oss gå ut og gleda menneske, og vera oppreiste og sterke og snakka ærlegheit, så vil me sjå endå fleire … er det på måndag… på 17. mai.»

Han snakkar om ein varsla demonstrasjon på sjølvaste nasjonaldagen.

«Eg elsker dykk», seier Charter-Svein.


Kva er dette?

“Oppdateringar om det ekstreme” er eit nyhetsbrev om ekstremisme og konspirasjonteoriar laga av Øyvind Strømmen.

Nyhetsbrevet vert laga på fritida, og vil difor koma ut sporadisk. Det er gratis å abonnera, og alle abonnentar får tilgang på dei same nyhetsbreva. Dersom du har høve til og ynskjer å bidra med nokre kroner kan du velja eit betalt abonnement.

Klikk her for å abonnera:

Har du tips eller forslag til ting det burde skrivast om, eller til artiklar, podcastar eller anna som fortener ein plass på lista over eksternt stoff? I så fall, ta gjerne kontakt. Det kan du gjera via kontaktskjemaet på oyvindstrommen.no.

Share